Organisation

Formand
Claus Bo Hansen
20910484
Formand@lemboldklub.dk

Næstformand
Peter Mikkelsen
75121992
naestformand@lemboldklub.dk

Kasser og Medlemsregistrator
Lene Friis Graversen
23360251
kasserer@lemboldklub.dk

Sekretær
Malene Grøhn
sekretaer@lemboldklub.dk

IT- Ansvarlig
it@lemboldklub.dk

Sponsorudvalg
Sigfred Simonsen
97341536
Sponsor@lemboldklub.dk

Lem Boldklubs Venner
venner@lemboldklub.dk

Forretningsorden

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af et forretningsudvalg samt formænd for aktivitetsudvalgene.

 • Foreningens daglige ledelse er bestyrelsen.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 7 er til stede.
 • Ved evt. afstemning afgøres udfaldet ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 • Foreningen tegnes i det daglige af formanden, som også er den person, der udtaler sig på foreningens vegne, og ved dennes forfald er det næstformanden. Intet enkelt bestyrelsesmedlem kan forpligte foreningen.
 • Udvalgsformanden kan kun udtale og forpligte udvalget i det omfang, der berører det enkelte aktivitetsudvalg.
 • Ved underskrift af dokumenter, som forpligter foreningen, skal dette ske ved formandens, næstformandens og kassererens underskrift.
 • Bestyrelsens medlemmer er forpligtet til gensidigt at orientere hinanden om forhold af fælles interesse for foreningen.

Møder

 • Der afholdes bestyrelsesmøde hver 6 uge med undtagelse af juli. Der kan indkaldes til et ekstra bestyrelses møde, når et udvalg fremsætter ønske herom. Dagsorden udsendes til alle deltager før mødets afholdelse.
 • Der afholdes 1 – 2 årlige møder efter behov omkring relevante emner. Bestyrelsen og alle udvalgsmedlemmer evt. ledere og trænere deltager i disse møder.
 • Forretningsudvalgets sekretær fører protokol over bestyrelsesmøderne. Der udsendes mødereferater til alle bestyrelsesmedlemmer snarest muligt og senest 2 uger efter mødets afholdelse.
 • Aktivitetsudvalgene fører selv protokol for udvalgets møder. Referat fra udvalgsmøder sendes til klubbens formand.

Lem Boldklubs målsætning er:

 • At arbejde for udbredelse af den folkelige idræt.
 • At udvikle færdigheder og bevægelsesglæde i en positiv ånd.
 • Gennem motion, idræt og fair konkurrence at styrke det sociale sammenhold i lokalsamfundet.

Opfyldelse af målsætning:

 • Der skal være plads til alle i foreningen.
 • Foreningen skal styrke fællesskab og kammeratskab.
 • Det skal være sjovt at være med og give gode oplevelser.
 • Der skal være udfordringer i aktiviteterne.
 • Mulighed for bevægelser og konkurrencer.
 • Mulighed for medindflydelse.
Foreningen Lem Boldklub
Cvr nr.: 68196450

c/o Peter Mikkelsen
Hykkelbjergvej 21
6940 Lem St